Avizarea practicii
Pentru a practica profesia de medic stomatolog pe teritoriul României, medicii stomatologi cetățeni români și medicii stomatologi cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în România, au obligația de a se înscrie în Colegiul Medicilor Dentiști din România.

1. La înscrierea în colegiu, sunt necesare următoarele documente:

A. Pentru cetățenii români:
 • - Diploma de licență: original și copie
 • - Carte de identitate: copie
 • - Certificat de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat numele): copie
 • - Certificat de cazier judiciar
 • - Aviz medical de la medicul de familie și aviz neuropsihiatric (nu este necesar să faceți tot setul de analize ca pentru școala de șoferi)
 • - Asigurare de răspundere civilă (malpraxis): copie
 • - Taxa de inscriere: conform listei
 • - Taxa pentru certificatul de membru: conform listei
 • - Dacă aveți deja asigurat un loc de muncă sau dacă aveți în vedere angajarea la un medic: adeverință de la medicul angajator
 • - 2 poze tip buletin (3 cm x 4 cm)
 • - Taxa de înscriere se plătește numai în momentul depunerii dosarului.

B. Pentru cetățenii străini:
Solicitarea exercitării profesiei de medic stomatolog pe teritoriul României din partea cetățenilor străini menționați mai sus se soluționează de către Ministerul Sănătății în colaborare cu CMDR, în termen de 3 luni de la depunerea dosarului care va cuprinde:
 • - Documentul de cetățenie (B.I, C.I., Pașaport, Permis de ședere): copie
 • - Documentele care atestă formarea în profesie: copie
 • - Certificatul emis de autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență, prin care se atestă că titlurile oficiale de calificare sunt cele prevăzute de Directiva 2005/36CE
 • - Certificatul de sănătate fizică și psihică emis de statul membru de origine sau de proveniență
 • - Dovada emisă de statul membru de origine sau de proveniență, prin care se atestă onorabilitatea și moralitatea posesorului
 • - Dovada de asigurare privind răspunderea civilă pentru greșeli în activitatea profesională, emisă de unul din statele membre menționate mai sus
 • - Certificat de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat numele): copie
 • - Cazier judiciar
 • - Titluri oficiale de calificare profesională
 • - Fotografie tip pașaport (3,5 cm x 4,5 cm)

2. Suspendarea calității de membru CMDR

La cerere, membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România care din motive obiective întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de medic stomatolog pot solicita suspendarea calităţii de membru pe acea durată.
Pe durata suspendării la cerere a calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România se suspendă obligaţiile şi drepturile ce decurg din lege şi din Regulamentul de organizare și funcționare.
Medicii stomatologi care au întrerupt exercitarea profesiei de medic pentru o perioadă consecutivă mai mare de 5 ani pierd de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi dreptul de a exercita profesia de medic stomatolog.
Pentru suspendare trebuie sa depuneti o cerere tip (descarca aici) impreuna cu urmatoarele documente, la secretariatul CMD Maramures.


3. Redobândirea calității de membru CMDR

În vederea redobândirii calităţii de Membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi a dreptului de liberă practică medicii stomatologi sunt obligaţi să urmeze un program de pregătire profesională sub forma unui stagiu practic cu durata de 6 luni.
În cazul întreruperii exercitării profesiei de medic pe o perioadă mai mare de 10 ani, durata stagiilor va fi de două ori mai mare.
La finalizarea programului de pregătire profesională medicul va susţine un examen privind reatestarea profesională şi redobândirea calităţii de membru a Colegiului Medicilor Dentişti din România. Înscrierea la examen se va face în baza dovezii privind efectuarea stagiului de pregătire profesională şi realizarea în anul respectiv a unui număr de credite de educaţie medicală continuă stabilit de Consiliul National.
Stagiile practice de pregătire profesională se vor desfăşura în cabinetele medicilor stomatologi care au o vechime neîntreruptă în profesie mai mare de 8 ani sau gradul de medic primar sau specialist în specialitatea respectivă.
La finalul perioadei de pregatire medicul cursant va primi de la medicul coordonator o atestare privind parcurgerea perioadei de pregătire profesională şi propunerea de reacordare a dreptului de liberă practică.

Cerere de reluarea a activitatii descarca aici.
Examenul se va susţine în faţa unei comisii formată din medicii cu un grad profesional cel puţin egal cu cel al medicului ce doreşte reatestarea profesională şi redobândirea calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România. Comisia se aprobă de consiliul colegiului respectiv la propunerea Biroului Executiv Judetean. Examenul se va desfăşura sub formă de testare orală şi practică. Calificativele acordate de către comisia de examen vor fi "admis" sau "respins".
Medicul coordonator va beneficia de acordarea unui număr de 40 de credite de EMC pentru fiecare persoană îndrumată. Un coordonator poate pregăti cel mult 2 medici pe an.
Nu se consideră întrerupere a exercitării profesiei perioada în care medicul urmează forme de învăţământ medical de specialitate ori perfecţionare profesională sau cercetare în domeniu.

Abonati-va la lista noastra de noutati